انواع اختلالات شخصیت

کسی را می شناسید که فکر می کند از همه بهتر است اما با کوچکترین انتقادی به هم می ریزد؟ این نکات می تواند به شما کمک کند تا ویژگی های خودشیفتگی را شناسایی کرده و با یک خودشیفته مقابله کنید.

آیا شما یا یکی از اطرافیانتان به دلیل خجالت شدید، احساس بی کفایتی یا حساسیت به انتقاد از تعاملات اجتماعی اجتناب می کنید؟ در اینجا نحوه تشخیص و مدیریت علائم اختلال شخصیت اجتنابی آورده شده است.

اختلال شخصیت وسواسی جبری

کسی را می شناسید که فکر می کند از همه بهتر است اما با کوچکترین انتقادی به هم می ریزد؟ این نکات می تواند به شما کمک کند تا ویژگی های خودشیفتگی را شناسایی کرده و با یک خودشیفته مقابله کنید.

مقاله ها

اختلال شخصیت دوری گزین یا اجتنابی

اختلال شخصیت دوری گزین یا اجتنابی آیا شما یا یکی از اطرافیانتان به دلیل خجالت شدید، احساس بی کفایتی یا حساسیت به انتقاد از تعاملات اجتماعی اجتناب می کنید؟ در اینجا نحوه تشخیص و مدیریت علائم اختلال...

اختلال شخصیت خودشیفته

اختلال شخصیت خودشیفته کسی را می شناسید که فکر می کند از همه بهتر است اما با کوچکترین انتقادی عصبانی می شود؟ این نکات می تواند به شما کمک کند تا ویژگی های خودشیفتگی را شناسایی کرده و با یک خودشیفته...